Regler/retningslinjer for bruk av strømuttak i Florø Seilforenings havn i Furuholmen

1. Strømforsyningen i havnen er jordet.

2. Du anbefales å ha skilletransformator om bord for å skille det elektriske systemet i din båt fra landstrøm. Uten skilletrafo kan lekkstrømmer medføre korrosjon både på din båt og båter i nærheten.

3. Nominell forsyningsspenning på bryggen er 230V 50Hz énfase stikkontakt type IEC60309-2- 2P+E/6h.

4. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 500W.

5. Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3×2,5mm2
NMHVO (røde kabler er ikke tillatt).

6. Ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet, trekker i bryggeprofiler eller slenger på bryggene. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk.

7. Skjøteledningen skal være i én, ubeskadiget lengde, uten skjøter og maksimalt 25 m lang.

8. Pass på at landstrømsinntaket er fritt for fuktighet, støv og salt før det forbindes til havnens strømforsyning. Landstrømsinntak skal ikke benyttes når båten står på land på grunn av at skrog/kjøl ikke er jordet. Ved jordfeil kan båten bli berøringsfarlig. Koble batterilader eller avfukter direkte i skjøteledningen.

9. Enhver form for bruk av strøm introduserer risiko for brann og elektrisk støt. Forsikre deg om at din bruk reduserer dette til et minimum.

Ved tilkopling

1. Kople fra alt strømforbrukende utstyr om bord.
2. Kople skjøteledningen først til inntaket/utstyret om bord og deretter til stikkontakten på land.
3. Lås alltid lokket på strømboksen.

Ved frakopling

1. Kople fra alt strømforbrukende utstyr om bord.

2.Trekk ut pluggen for stikkontakt på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket/utstyret om bord.
3. Lås alltid lokket på strømboksen.

Båteiere som ikke overholder punktene over vil få strømkabelen frakoblet; farlig utstyr vil i verste fall bli uskadeliggjort.